Haromonogram

Katalog szkoleń

» szkolenia zlecone

Nowości

Wynajem sal

» komputerowe
» konferencyjne
» pomieszczenia

Polsko - Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Utworzony w 1995 przy współpracy Departamentu Pracy USA, Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz federacji związków zawodowych AFL\CIO. Zadaniem powstałego ośrodka było i jest dostarczenie osobom bezrobotnym z regionu łódzkiego możliwości otrzymania nowoczesnych, odpowiadających wolnemu rynkowi umiejętności, które umożliwią im znalezienie pracy po ukończeniu szkolenia. Prowadzone szkolenia są również dostępne dla osób pracujących, które chcą podwyższyć swoje aktualne umiejętności bądź też rozpocząć nową pracę.

Ośrodek łączy szkolenia stricte zawodowe ze szkoleniami związanymi ze sprawami zatrudnienia i umiejętnościami takimi jak kształcenie produkcyjności, kształcenie umiejętności poszukiwania pracy. Począwszy od 1997 roku ośrodek prowadzi również szkolenia dla kadry menedżerskiej i kierowniczej średniego szczebla a od 2000 roku dla pracowników oświaty. Ośrodek został wpisany do ewidencji Kuratora Oświaty w Łodzi. Szkolenia prowadzone są na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Łodzi nr K.O. III. 014-21/GK/97.

Od momentu powstania przeprowadzono ponad 250 szkoleń dla 3500 osób bezrobotnych z Łodzi i regionu łódzkiego. Ośrodek prowadzi głównie szkolenia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania oraz szkolenia z zakresu obsługi i działania małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzone są też szkolenia dla początkujących przedsiębiorców z cyklu „Jak założyć i prowadzić własną firmę”, „Wirtualna firma” itp.

Z chwil± pojawienia się Projektów Finansowanych ze ¶rodków Unii Europejskiej O¶rodek aktywnie realizuje autorskie i nowatorskie rozwi±zania dostarczaj±ce beneficjentom wiedze, do¶wiadczenie i pomoc w zakresie zdobycia zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalno¶ci gospodarczej. W latach 2005-2014 w szkoleniach udział wzięło kilka tysięcy osób z województwa.

Współpracujemy z:

- Powiatowymi Urzędami Pracy
- Miejskimi O¶rodkami Pomocy Społecznej
- Urzędem Miasta Łodzi
- Urzędem Marszałkowskim w Łodzi
- Wieloma firmami z województwa łódzkiego (m.in. Próchnik S.A., Colo - Rolo, Atlas S.A.,
..Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Coats Polska Sp. z o.o., Łódzkie Zakłady
..Energetyczne S.A).

 

  ˆ Up